آدرس سون شعله

استان گلستان- شهرستان گنبد- امام خمینی شمالی- چهارراه آق قایه روبروی عیدگاه

017-33-23-3564 ، 0911-372-0796 ، 0911-870-9391